Podmínky marketingové akce
„Sleva na energie 2023“

 1. Úvodní ustanovení

  1. Účelem tohoto dokumentu je definice podmínek marketingové akce „Sleva na energie 2023“, jejímž předmětem je poskytnutí slevy ve výši až 4000 Kč formou bezpeněžního bonusu zohledněného ve vyúčtování Účastníka akce.

  2. Pořadatelem a organizátorem Akce je společnost ELYN ENERGIE a.s., se sídlem Lannova třída 89/47, České Budějovice 370 01, IČ: 093 87 901, vedená u KS v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 2448 (dále jen „Pořadatel“).

  3. Akce probíhá na území České republiky.


 2. Průběh a doba trvání akce

  1. Akce probíhá na území České republiky od 25.9.2023 do 31.12.2023. Pořadatel je oprávněn dobu trvání akce upravit s dopadem do budoucna.


 3. Účastník akce

  1. Akce se může účastnit fyzická osoba starší 18 let – spotřebitel, který s Pořadatelem v průběhu trvání akce uzavře pomocí on-line formuláře na webových stránkách Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu s ceníkem Elektřina s jistotou nebo Plyn s jistotou sjednaným na dobu určitou 24 měsíců (dále jen „Účastník“).

  2. Akce se nemohou účastnit zaměstnanci Pořadatele a zákazníci Pořadatele akce, kteří s Pořadatelem akce uzavřeli Smlouvu na dodávku elektřiny nebo zemního plynu před začátkem trvání Akce.

  3. Nárok na účast v Akci vzniká automatickému každému Účastníkovi, který splní podmínky Akce.

  4. Akce se nemohou účastnit zákazníci, kteří mají sjednanou smlouvu na dodávku elektřiny nebo zemního plynu ve spolupráci s externím zprostředkovatelem.


 4. Předmět Akce

  1. Předmětem Akce je jednorázová odměna ve výši 2 000 Kč (dva tisíce korun českých) za Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a jednorázová odměna ve výši 2 000 Kč (dva tisíce korun českých) za Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu (dále jen „Odměna“).

  2. Účastník akce může obě Odměny kombinovat, maximálně do výše 4 000 Kč (čtyři tisíce korun českých).

  3. Odměna bude poskytnuta formou slevy z řádného nebo mimořádného vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu.


 5. Ostatní ustanovení

  1. V případě, že Účastník Akce ukončí smlouvu uzavřenou s Pořadatelem předčasně, tedy dodávka elektřiny nebo plynu bude kratší než sjednaných 24 měsíců, jedná se o nesplnění Podmínek akce a Pořadatel je oprávněn Účastníka z Akce vyřadit.

  2. V případě, že k porušení Podmínek akce dojde až po vyplacení poskytnuté Odměny, je Pořadatel oprávněn nárokovat její výši po Účastníkovi bezplatně zpět.

  3. Účastí na Akce vyjadřuje Účastník souhlas s těmito Podmínkami akce a zavazuje se je dodržovat. Pravidla budou dostupná po celou dobu trvání Akce na webových stránkách Pořadatele.


V Českých Budějovicích dne 1.9.2023 ELYN ENERGIE a.s.

ČLÁNKY NABITÉ INFORMACEMI

ZÍSKEJTE NAŠE ČLÁNKY RYCHLOSTÍ SVĚTLA

Přihlaste se k našemu newsletteru s tím nejzajímavějším ze světa energetiky nebo tipů pro domácnost. Možnost odhlásit se máte vždy.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Zapojte e-mail do naši soustavy