ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod

Dovolte, abychom Vám co nejsrozumitelněji vysvětlili, jak zpracováváme osobní údaje, jak s nimi nakládáme, po jakou dobu je uchováváme, jaká máte práva a další informace, které by Vás mohli v tomto ohledu zajímat. Kdyby Vám cokoliv nebylo jasné, obraťte se na nás viz bod „2. Správce / zpracovatel Vašich osobních údajů (zhruba druhá polovina bodu) nebo bod 9. Jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva?“

Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým zákonem o zpracování osobních údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující základní zásady:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem
 • Vaše osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracováváme způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný
 • zpracováváme pouze takové Vaše osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • zpracováváme pouze Vaše přesné (a v případě potřeby aktualizované) osobní údaje
 • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu vzhledem k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

Správce / Zpracovatel Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost ELYN CZ a.s., se sídlem Lannova třída 89/47, 370 01 České Budějovice, IČ: 088 99 185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2435 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“). Správce nese odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů a vůči Správci se můžete dovolávat většiny svých práv uvedených v bodě 9. níže.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale určil osobu, která má tuto oblast na starost a která dohlíží nad řádným zpracováním Vašich osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatňování Vašich práv se můžete na Správce obrátit jedním z následujících způsobů:

 • osobně v sídle Správce na adrese Lannova třída 89/47, 370 01 České Budějovice
 • dopisem doručeným do sídla Správce na adrese Lannova třída 89/47, 370 01 České Budějovice
 • e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: GDPR@elyn.cz
 • telefonicky na telefonním čísle +420 800 300 400
 • zprávou doručenou do datové schránky Správce s identifikátorem datové schránky ts8ptd9.

V určitých případech je Společnost pouze zpracovatelem Vašich osobních údajů. Jedná se o případy, kdy správcem osobních údajů (tzn. subjektem, který určil účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů) je společnost jiná (např. jiná finanční instituce, pojišťovna, dodavatel energií, zprostředkovatel přidaných služeb (FVE, tepelná čerpadla, kotle apod.), která Společnost pověřila zpracováním Vašich osobních údajů (případně pouze určitou operací zpracování). V takovém případě Společnost postupuje při zpracování Vašich osobních údajů podle pokynů správce osobních údajů a nenese za zpracování Vašich osobních údajů odpovědnost. Tuto odpovědnost vždy nese správce osobních údajů. Společnost i jako zpracovatel osobních údajů samozřejmě dodržuje Nařízení GDPR a výše uvedené zásady, nicméně odpovědi na níže položené otázky (nadpisy bodů 3. až 9.) by měl v tomto případě poskytnout daný správce osobních údajů, a i vůči tomuto správci osobních údajů je potřeba případně uplatňovat práva uvedená v bodě 9. níže.

Následující body se tedy vztahují na situace, kdy je Společnost správcem Vašich osobních údajů.


Jaké osobní údaje a od jakých osob zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nutně potřebujeme, abychom byli schopni dodržet naše právní povinnosti, řádně plnili naše smluvní závazky a chránili naše oprávněné zájmy. Z těchto důvodů zpracováváme osobní údaje následujících osob:

 • naši zákazníci fyzické osoby včetně potenciálních a jejich zástupci,
 • pracovníci a zástupci našich zákazníků právnických osob včetně potenciálních,
 • skuteční majitelé našich zákazníků právnických osob,
 • naši dodavatelé fyzické osoby, případně jejich pracovníci,
 • pracovníci a zástupci našich dodavatelů právnických osob,
 • pracovníci a zástupci s námi spolupracujících finančních institucí (např. obchodníků s cennými papíry, investičních společností, penzijních společností, pojišťoven, poskytovatelů spotřebitelského úvěru),
 • uchazeči o zaměstnání u nás,
 • naši zaměstnanci,
 • naši obchodní zástupci fyzické soby (např. vázaní zástupci, podřízení pojišťovací zprostředkovatelé) včetně potenciálních, případně jejich pracovníci,
 • pracovníci a zástupci našich obchodních zástupců právnických osob včetně potenciálních,
 • naši tipaři včetně potenciálních,
 • členové našich orgánů včetně potenciálních,
 • osoby zachycené naším kamerovým systémem.

Ať patříte do kterékoliv ze skupin osob uvedených výše, vždy zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, ve kterém je nutně potřebujeme pro daný účel zpracování. Ve většině případů se jedná pouze o Vaše adresní a identifikační údaje a kontaktní údaje. V případě zákazníků se jedná i o další údaje, jejichž získávání a shromažďování nám ukládají příslušné právní předpisy nebo které získáme v souvislosti s poskytováním služeb. Podobně je tomu i u osobních údajů zaměstnanců, obchodních zástupců, tipařů a členů našich orgánů. V případě osobních údajů uchazečů o zaměstnání zpracováváme osobní údaje uvedené v životopise a motivačním dopise. Ve výjimečných případech zpracováváme i Vaše fotografie nebo zvláštní kategorie Vašich osobních údajů.


K jakým účelům Vaše osobní údaje potřebujeme?

Účely zpracování Vašich osobních údajů určujeme zejména vzhledem k charakteru smluvního nebo jiného vztahu s Vámi nebo vzhledem k poskytovaným službám.

Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je tak zejména:

 • tvorba databáze našich potenciálních zákazníků,
 • naše propagace (prezentace),
 • přímý marketing,
 • poskytování finančních služeb,
 • plnění našich povinností spojených s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • umožnění čerpat zákazníkovi další služby,
 • zhodnocení, zda může či nemůže být zákazníkovi poskytnuta další služba,
 • doporučení vhodného pojištění nebo dodavatele energií
 • zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností.

V případě dodavatelů a pracovníků spolupracujících finančních institucí je účelem zpracování Osobních údajů zejména zpracování komunikace a fakturace.

Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme za účelem:

 • naplnění pracovněprávního vztahu,
 • zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností,
 • Osobní údaje zpracováváme také za účelem provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta, případně tvorby databáze neúspěšných kandidátů a jejich oslovení s nabídkou v budoucnosti,
 • plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,
 • naši propagace (prezentace).

Osobní údaje našich obchodních zástupců a tipařů zpracováváme za účelem:

 • plnění našich povinností jako zastoupeného vůči našim obchodním zástupcům a tipařům.
 • naši propagace (prezentace),
 • plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,
 • zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností,
 • Osobní údaje zpracováváme také za účelem provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta, případně tvorby databáze neúspěšných kandidátů a jejich oslovení s nabídkou v budoucnosti.

Osobní údaje členů našich orgánů zpracováváme za účelem plnění našich povinností jako korporace a zápisu do obchodního rejstříku, za účelem zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností, za účelem plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci.

Vaše Osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem:

 • plnění archivační povinnosti,
 • kontroly dodržování právních předpisů při naši činnosti,
 • zajištění bezpečnosti našich provozních a přilehlých prostor a ochrany našeho majetku,
 • obrany ve sporech s Vámi nebo uplatňování právních nároků vůči Vám.

K jakým účelům Vaše osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě alespoň jednoho právního důvodu (titulu). Pokud by tomu tak nebylo, nepostupovali bychom v souladu se zásadou zákonnosti jako jedné z nejdůležitějších zásad Nařízení GDPR.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě následujících právních titulů:

 • plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje – v případě zpracování osobních údajů našich zaměstnanců, zákazníků a jejich zástupců, skutečných majitelů našich zákazníků, obchodních zástupců a jejich pracovníků, tipařů, členů našich orgánů a některých dodavatelů a jejich pracovníků – jedná se např. o následující právní předpisy:
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
  • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
  • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
  • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
  • zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů,
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  • zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů,
  • prováděcí předpisy k těmto zákonům
 • splnění smlouvy uzavřené s Vámi (Vaším zaměstnavatelem) – v případě zpracování osobních údajů našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních zástupců, tipařů, členů našich orgánů, našich dodavatelů a pracovníků spolupracujících finančních institucí.
 • udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • pokud se ucházíte o práci u nás nebo o spolupráci s námi a my bychom si rádi Vaše osobní údaje ponechali i po skončení výběrového řízení,
  • pokud bychom chtěli k naši propagaci nebo propagaci naši akce použít Vaše fotografie,
  • pokud bychom Vám chtěli umožnit čerpat další služby jiným subjektem,
  • pokud bychom Vám rádi doporučili vhodné pojištění a přitom potřebovali zpracovat údaje o Vašem zdravotním stavu,
  • pokud bychom chtěli posílit zajištění bezpečnosti našich provozních a přilehlých prostor.
 • existence našeho oprávněného zájmu – o tento právní důvod opíráme zpracování Vašich osobních údajů jen v případech, kdy před našimi zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů – jedná se tak například o:
  • zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání nebo potenciálních obchodních zástupců či tipařů pro účely výběrového řízení,
  • zpracování Vašich osobních údajů za účelem zapojení externího subjektu do naší kontrolní činnosti,
  • zpracování osobních údajů našich zaměstnanců, našich obchodních zástupců a členů našich orgánů za účelem plnění našich povinností vůči spolupracující finanční instituci,
  • zpracování Vašich osobních údajů ve formě kamerového záznamu za účelem zajištění bezpečnosti našich provozních a přilehlých prostor a ochrany našeho majetku,
  • zpracování osobních údajů zákazníků a potenciálních zákazníků za účelem tvorby databáze,
  • nabízení služeb (přímý marketing),
  • zpracování Vašich osobních údajů za účelem případné obrany ve sporech s Vámi nebo uplatňování právních nároků vůči Vám.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje máme uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. V případě, že nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní předpis, stanoví i dobu, po kterou tak máme konat. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom byli schopni plnit smlouvu uzavřenou s Vámi, je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat po celou dobu platnosti dané smlouvy. Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu máme uloženy po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen, a samozřejmě jen do okamžiku odvolání souhlasu. V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu, zpracováváme je pouze po dobu, kdy tento náš oprávněný zájem trvá (např. u zpracování kamerových záznamů se jedná o 7 dní od pořízení záznamu).


Od koho Vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás nebo v souvislosti se vzájemným smluvním vztahem. Máte tak pod kontrolou, jaké osobní údaje nám poskytnete a jaké ne. Některé Vaše osobní údaje ale potřebuje, abychom byli schopni dodržet příslušný právní předpis nebo abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu. Vždy Vás upozorníme, jaké osobní údaje máte povinnost nám poskytnout a jaké by neposkytnutí těchto údajů mohlo mít důsledky.

Některé Vaše osobní údaje můžeme získat i z veřejných zdrojů, např. z některého z veřejných rejstříků. V určitých případech získáváme Vaše osobní údaje i od jiných správců, o tom jsme ale povinni Vás informovat.


Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje mají k dispozici naši zaměstnanci, kteří je potřebují ke své práci. K předání Vašich osobních údajů mimo naši společnost dochází zejména v následujících případech:

 • předání Vašich osobních údajů nám ukládá právní předpis (jedná se hlavně o předání Vašich osobních údajů státním orgánům nebo úřadům)
 • předání Vašich osobních údajů je nutné pro splnění naši povinnosti stanovené smlouvu uzavřenou s Vámi (např. předání Vašich osobních údajů našemu obchodnímu zástupci nebo spolupracující finanční instituci)
 • Vaše osobní údaje předáváme našemu zpracovateli – k tomuto předání dochází v situacích, kdy určitou činnost, při které dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, nejsme schopni vykonávat sami (nebo je to pro nás nevýhodné) a jejím výkonem jsme tak pověřili jinou osobu (FVE, tepelná čerpadla, revize kotlů, dešťovka apod.); tato osoba je z pohledu Nařízení GDPR naším zpracovatelem; ověřili jsme si o ní, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby jí prováděné zpracování Vašich osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv; s tímto zpracovatelem je vždy uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která stanoví předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorii subjektů údajů, naše povinnosti a práva; tento zpracovatel má také některé povinnosti stanovené přímo Nařízením GDPR; odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů máme ale vždy my (ne zpracovatel).

Nikdy nepředáváme Vaše osobní údaje do třetí země (tzn. mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) ani mezinárodním organizacím.


Jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte řadu práv, která jsou níže podrobně vysvětlena. Na úvod je ale potřeba uvést pár obecných informací vztahující se k uplatňování Vašich práv.

Máme povinnost usnadňovat Vám výkon Vašich práv, proto je možné nás kontaktovat v této souvislosti různými způsoby (osobně, dopisem, emailem, telefonicky, prostřednictvím datové schránky). Kontaktní údaje pro všechny tyto způsoby naleznete výše v bodě 2. Vzhledem k tomu, že je naši povinností ověřit Vaši totožnost při prověřování Vaší žádosti, jsou některé způsoby uplatňování Vašich práv vhodnější než jiné. Ideální způsoby uplatňování Vašich práv, které ušetří čas Vám i nám, jsou následující:

 • zaslání dopisu na adresu našeho sídla
 • zaslání emailu na naši emailovou adresu
 • zaslání datové zprávy do naši datové schránky
 • osobně na předem dohodnuté schůzce.

Abychom byli schopni rychle a řádně Vaši žádost vyřídit, je potřeba, aby z žádosti jasně vyplývalo následující:

 • kdo žádost podává (jméno a příjmení žadatele, jeho datum narození a adresa)
 • jaké právo žádostí uplatňujete (stačí popsat slovy, případně odkazem na příslušný článek Nařízení GDPR)
 • čeho se žádostí domáháte a případně proč (blíže vysvětleno níže u jednotlivých práv)
 • jakým způsobem si přejete zaslat odpověď (dopisem, emailem, telefonicky, do datové schránky)
 • Vaše kontaktní údaje (telefon, email) pro naše případné doplňující dotazy

Naši povinností je vyřídit Vaše žádosti bezplatně, nicméně pokud by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože by se opakovaly, máme právo po Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku zohledňujícího administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, anebo máme právo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Na Vaši žádost odpovíme vždy nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení.

A nyní již k jednotlivým právům.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo po nás chtít potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a přehled těchto údajů od nás získat. Dále máte právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů získat od nás následující informace:

 • účely zpracování Vašich osobních údajů
 • kategorie Vašich dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánovaná doba uložení Vašich osobních údajů
 • existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, práva na omezení jejich zpracování nebo práva vznést námitku proti jejich zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud bychom Vaše osobní údaje nezískali přímo od Vás.

V případě, že to nebude z Vaší žádosti jasně vyplývat, můžeme Vás požádat o upřesnění, jakých přesně Vašich osobních údajů se Vaše žádost týká.

Pokud si budete přát také kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme, máte na to právo a první takové poskytnutí je bezplatné. Za další kopie můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uplatňováním tohoto práva nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo po nás chtít opravit Vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou nesprávné nebo nepřesné. Stačí nám dát vědět, jaké údaje a jak máme opravit. Učiníme tak bez zbytečného odkladu.

Také máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou neúplné, doplnili dle Vašeho pokynu. Toto Vaše přání splníme, pokud doplňované osobní údaje skutečně potřebujeme pro účely daného zpracování.

V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Právo požadovat po nás vymazání Vašich osobních údajů máte v následujících případech:

 • jste toho názoru, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovali
 • odvolali jste souhlas se zpracováním osobních údajů, na jehož základě jsme Vaše osobní údaje zpracovávali, a jste toho názoru, že již nemáme žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů a jste toho názoru, že již nemáme žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování
 • vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu
 • jste toho názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně
 • jste toho názoru, že se na nás vztahuje povinnost Vaše osobní údaje vymazat stanovená právem Evropské unie nebo právem členského státu Evropské unie
 • jste dítětem mladším stanoveného věku a Vaše osobní údaje byly shromážděny s Vaším souhlasem v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, na základě, jakého z výše uvedených případů požadujete vymazání Vašich osobních údajů a také jaké přesně Vaše osobní údaje požadujete vymazat. Vaše žádost by také měla být náležitě odůvodněna, jinak ji nelze vyhovět.

V případě, že Vaši žádost shledáme důvodnou a zpracování Vašich osobních údajů nebude nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni,
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

tak bez zbytečného odkladu Vámi požadované osobní údaje vymažeme.

V případě, že jsme Vaše osobní údaje zveřejnili a následně je v rámci Vámi uplatňovaného práva na výmaz vymazali, jsme také povinni s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, včetně technických opatření, zajistit informování správců, kteří tyto Vaše osobní údaje zpracovávají, že i po nich požadujete, aby vymazali veškeré odkazy na tyto Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace.

V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované výmazy Vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Omezením zpracování osobních údajů se rozumí jejich označení a ukončení veškerého jejich zpracování s výjimkou uložení. Jinými slovy osobní údaje, jejichž zpracování je omezeno, si správce i nadále ponechává (tzn. nemůže je vymazat), ale není oprávněn takové osobní údaje, jakkoliv používat.

Právo požadovat po nás omezení zpracování Vašich osobních údajů máte v následujících případech:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů
 • jste toho názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale místo výmazu Vašich osobních údajů požadujete jen omezení jejich použití
 • my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování (měli bychom je tudíž vymazat), ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesli jste vůči nám námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, o které zatím nebylo z naši strany rozhodnuto.

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, na základě, jakého z výše uvedených případů požadujete omezení zpracování Vašich osobních údajů a také zpracování jakých přesně Vašich osobních údajů požadujete omezit. Vaše žádost by také měla být náležitě odůvodněna, jinak ji nelze vyhovět.

V případě, že Vaši žádost shledáme důvodnou, tak bez zbytečného odkladu omezíme zpracování Vámi požadovaných osobních údajů. Během trvání tohoto omezení jsme oprávněni tyto Vaše osobní údaje zpracovávat jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie.

Pokud odpadnou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, tak Vás na to upozorníme a poté omezení zpracování zrušíme.

V případě, že nás v rámci uplatňování tohoto práva o to požádáte, budeme Vás informovat i o příjemcích Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje v minulosti zpřístupněny a kterým jsme oznámili Vámi požadované omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu nebo na základě smlouvy uzavřené s Vámi, a toto zpracování provádíme automatizovaně (tzn. ne manuálně), máte právo po nás požadovat, abychom Vám předali (případně umožnili stáhnout) Vaše osobní údaje, které jste nám sám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně i požadovat, abychom tyto osobní údaje poskytli přímo jinému správci.

Vašemu přání, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci, vyhovíme pouze v případě, že to bude technicky možné.

Při uplatňování tohoto práva je nutné, abyste ve Vaší žádosti uvedli, k jakým Vašim osobním údajům se tato žádost vztahuje, a zda si přejete, abychom předali dané osobní údaje pouze Vám či přímo jinému správci a jakým způsobem bychom to měli učinit. Bez těchto informací nelze Vaší žádosti vyhovět.

Uplatňováním tohoto práva nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Pokud by toto hrozilo, musíme Vaši žádost odmítnout nebo jí nevyhovět zcela.

Právo vznést námitku

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo kdykoliv proti tomu vznést námitku a požadovat po nás, abychom dále Vaše osobní údaje takto nezpracovávali. Ve Vaší žádosti musí být jasně uvedeno, k jakým Vašim osobním údajům se námitka vztahuje a proti jakému zpracování je námitka vznášena. Vaše žádost by také měla být přiměřeně odůvodněna.

Po obdržení Vaší žádosti je naši povinností dále Vaše osobní údaje nezpracovávat, anebo Vám prokázat, že existují závažné oprávněné důvody pro toto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo že je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv proti tomu vznést námitku a požadovat po nás, abychom dále Vaše osobní údaje takto nezpracovávali. Ve Vaší žádosti musí být jasně uvedeno, že se námitka vznáší proti zpracování pro účely přímého marketingu a k jakým Vašim osobním údajům se vztahuje.

Po obdržení Vaší žádosti je naši povinností dále Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu nezpracovávat.

Další práva

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo s výjimkou případů, kdy by toto rozhodnutí

 • bylo nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi uzavřené
 • bylo povoleno právem Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, které se na nás vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů
 • bylo založeno na Vašem výslovném souhlasu.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.


ZÁVĚR

Věříme, že výše uvedené informace jsou pro Vás srozumitelné. Pokud ale přesto něčemu nebudete rozumět, nebo si něčím nebudete jisti, neváhejte se na nás obrátit s dotazem. Předejde se tím řadě nedorozumění.

ČLÁNKY NABITÉ INFORMACEMI

ZÍSKEJTE NAŠE ČLÁNKY RYCHLOSTÍ SVĚTLA

Přihlaste se k našemu newsletteru s tím nejzajímavějším ze světa energetiky nebo tipů pro domácnost. Možnost odhlásit se máte vždy.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Zapojte e-mail do naši soustavy