Podmínky marketingové akce
„Soutěž o odměny 2023“

 1. Úvodní ustanovení

  1. Účelem tohoto dokumentu je definice podmínek marketingové akce „Soutěž o odměny 2023“, jejímž předmětem je účast v losování o hodnotné ceny.

  2. Pořadatelem a organizátorem Akce je společnost ELYN ENERGIE a.s., se sídlem Lannova třída 89/47, České Budějovice 370 01, IČ: 093 87 901, vedená u KS v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 2448 (dále jen „Pořadatel“).


 2. Průběh a doba trvání akce

  1. Akce probíhá na území České republiky od 1.9.2023 do 26.11.2023. Pořadatel je oprávněn dobu trvání akce upravit s dopadem do budoucna.


 3. Účastník akce

  1. Akce se může účastnit fyzická osoba starší 18 let – spotřebitel, který je vlastníkem odběrného místa na elektřinu nebo zemní plyn a v průběhu trvání Akce vytvoří on-line nabídku na dodávku elektřiny nebo zemního plynu na webových stránkách Pořadatele akce (dále jen „Účastník“).

  2. Každý Účastník se může Akce účastnit pouze jednou. V případě více on-line nabídek bude k losování akceptována pouze první nabídka.

  3. Akce se nemohou účastnit zaměstnanci Pořadatele a zákazníci Pořadatele akce, kteří s Pořadatelem akce uzavřeli Smlouvu na dodávku elektřiny nebo zemního plynu před začátkem trvání Akce.

  4. Nárok na účast v Akci vzniká automatickému každému Účastníkovi, který splní podmínky Akce.


 4. Předmět Akce

  1. Předmětem Akce jsou tyto hodnotné ceny:

   1. Elektrická koloběžka – 3 kusy

   2. Bezdrátová sluchátka Apple – 3 kusy

   3. Kuchyňský robot – 3 kusy

   4. Robotický vysavač – 3 kusy

   5. Chytrá zásuvka – 3 kusy

    (dále jen „Odměna“).


 5. Termíny losování

  1. Losování bude probíhat v termínech 16.10., 13.11., 27.11.

  2. Odměna bude rozdělena ve 3 termínech, kdy v každém termínu bude losováno 5 výherců.

  3. Výherci cen budou losováni postupně v tomto pořadí: elektrická koloběžka, bezdrátová sluchátka, kuchyňský robot, robotický vysavač a chytrá zásuvka.


 6. Ostatní ustanovení

  1. Každá vytvořená on-line nabídka obdrží identifikační číslo, které bude přiřazeno v číselné řadě dle času vytvoření nabídky. Losování bude probíhat na základě náhodného generování čísel, která budou přiřazena k identifikačním číslům nabídek. Tříčlenná komise následně potvrdí výsledek losování, o kterém bude sepsán zápis.

  2. Pořadatel akce následně e-mailem kontaktuje Výherce, s žádostí o zaslání kontaktních údajů pro zaslání Odměny. Pokud Výherce Pořadateli akce tyto údaje do 7 dní od obdržení žádosti nesdělí, výhra propadá. Pořadatel akce po Výherci může požadovat po obdržení Odměny zaslání fotografie s Odměnou.

  3. V případě, že Účastník poruší Podmínky akce, je Pořadatel oprávněn nárokovat Odměnu bezplatně zpět.

  4. Pořadatel akce může Výherce vyzvat k doložení dokumentu prokazujícího vlastnictví odběrného místa elektřiny nebo zemního plynu. Pokud Výherce Pořadateli akce tento dokument do 7 dní od obdržení žádosti nedodá, výhra propadá.

  5. Účastníkům akce nevzniká právo na výhru a nemohou ji soudně vymáhat.

  6. Účastí na Akce vyjadřuje Účastník souhlas s těmito Podmínkami akce a zavazuje se je dodržovat. Pravidla budou dostupná po celou dobu trvání Akce na webových stránkách Pořadatele.


V Českých Budějovicích dne 1.9.2023 ELYN ENERGIE a.s.

ČLÁNKY NABITÉ INFORMACEMI

ZÍSKEJTE NAŠE ČLÁNKY RYCHLOSTÍ SVĚTLA

Přihlaste se k našemu newsletteru s tím nejzajímavějším ze světa energetiky nebo tipů pro domácnost. Možnost odhlásit se máte vždy.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Zapojte e-mail do naši soustavy